Statut

STATUT
 KĘPIŃSKIEGO KLUBU „AMAZONKI”

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Kępiński klub „Amazonki” zwanej dalej „Klubem” posiada osobowość prawną.

2. Nazwa klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz: Kępno

§ 3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw  może zatrudnić pracowników.

§ 4

Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi.

2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po przebytej chorobie  nowotworowej piersi.

3. Profilaktyka choroby nowotworowej piersi.

§ 7

 Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następujących rodzajów pożytku publicznego.

1. PKD 94.99.Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie  indziej nie sklasyfikowana – działalność wykonywana w sposób nieodpłatny i odpłatny.

    Reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi:

    (Współdziałanie ze stosownymi instytucjami i podejmowanie wszelkich  działań na rzecz wyrównywania szans kobiet po leczeniu choroby nowotworowej z kobietami zdrowymi, udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem piersi.

2. PKD  94.99.Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – działalność wykonywana w sposób nieodpłatny i odpłatny.

    (Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po przebytej chorobie nowotworowej piersi:

    – fizyczna mająca na celu przywrócenie sprawności, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie leczenia sanatoryjnego – psychiczne obejmująca swoim zasięgiem kobiety dotknięte choroba nowotworową oraz ich rodziny, organizowanie grup wsparcia, zajęć psychoterapeutycznych, telefonu zaufania).

3. PKD  94.99.Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – działalność wykonywana w sposób nieodpłatny i odpłatny.

    (Profilaktyka choroby nowotworowej piersi: opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, współpraca z mediami w zakresie profilaktyki raka piersi oraz podejmowanie różnych akcji na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi).

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi zainteresowane niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobietom przed i po zabiegach operacyjnych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczoną. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,

2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze Klubu,

3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,

4. korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,

5. zaskarżenia, do Walnego Zebrania członków, uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Klubu.

§ 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

3. opłacania składek.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 11 ust. 2 – 5.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – głosem doradczym – w statutowych władzach Klubu.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał Klubu.

4. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z płacenia składek.

§ 14

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań,

b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 2 opłat, składek lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

d) wykluczenia z Klubu na skutek decyzji Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,

e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

f) pozbawienia praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały Władz Klubu, które członkostwo nadało.

2. W przypadku określonym w ust. l pkt. 3, 4, 5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny – wskazując na prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna.

§ 15

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Pierwsza kadencja od daty pierwszego walnego zebrania trwa dwa lata.

2. Każda następna kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, wybór władz ustępuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Członkowie wybrani do władz Klubu mogą tę samą funkcję pełniæ nie dłużej niż przez 2 kadencje, chyba, że zebranie postanowi inaczej.

4. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.

4. Walne zebranie członków zwołuje się raz w roku w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego w terminie do 31 marca.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają (w głosowaniu jawnym lub tajnym o czym decydują członkowie Walnego Zebrania) zwykłą większością głosów.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Nadzwyczajne Zebranie Walne może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 p. „b” i „c” Nadzwyczajne Walne Zebrane winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. określanie głównych kierunków działania Klubu,

2. uchwalenie Statutu i jego zmian,

3. uchwalanie regulaminów władz Klubu,

4. uchwalanie budżetu,

5. wybór i odwołanie członków władz Klubu,

6. nadawanie i pozbawianie godności członka Honorowego,

7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

11. ustalenie wysokości składki członkowskiej, a także upoważnienie Zarządu do zmian w ciągu roku.

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, reprezentuje je na zewnątrz ponosi odpowiedzialność przed walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Trakcie głosowania w przypadku równych głosów, decyduje głos Prezesa.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania.

2. Ustalenie budżetu i preliminarzy.

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania.

5. Organizowanie i prowadzenie działalności Klubu.

6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie).

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja składa się z 4 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji należą:

1. kontrola działalności Klubu,

2. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także prawo zwołania zebrania Zarządu.

3. składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 26a

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą  otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok  poprzedni.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze.

§ 27

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,

c) dotacje,

d) darowizny, zapisy i spadki,

e) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne niezależnie od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.

3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy 2 osób:

– prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są 2 podpisy:

– 2 członków zarządu.

§ 29a

1. W Klubie zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe.

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.